Signalsidan

Henry's signalsida

Dekoder 10-4600 Programmering av ingångar

Signaldekodern 10-4600 är utrustad med åtta (8) opto-isolerade ingångar, som kan användas till att styra de anslutna signalernas signalbilder. Det blir då ett komplement till att styra signalbilderna från ett digitalt styrsystem.

Ingångarna kan då anslutas till anläggningens olika spåravsnitt (blocksträckor), via någon typ av sensorer, t.ex. spårledning (blockdetektor/occupancy detector), och växlar via växellägessensorer. På så sätt har man möjlighet att få de anslutna signalerna följa trafiken på anläggningen. En signal kan t.ex. automatiskt slå om från ”Kör” till ”Stopp” när ett spåravsnitt (blocksträcka) blir upptaget. På liknande sätt kan en signal slå om från ”Stopp” till ”Kör” när en växel (eller växelgata) läggs för utfart. Ingångar kan naturligtvis även anslutas till omkopplare i ett ställverk, om man i något fall vill påverka signaler manuellt. Och detta åstadkoms utan att något annat tågstyrningsprogram behöver anslutas.

Programmera själv eller använda förprogrammerade inställningar

Det finns två huvudalternativ för att använda styrningen från de åtta ingångarna.

 • Använda den/de förprogrammerade inställningarna för hur ingångarna ska styra signalerna.
 • Själv programmera logiken för hur ingångarna ska styra signalerna.

Dekodern har en (1) förprogrammerad logiktabell för ingångarnas styrningar, anpassad för den dekodervariant som valts, dvs anpassad för den uppsättning signaler och signalbilder som valts.

Dessutom har dekodern en (1) programmerbar logiktabell som från början är tom. Den kan användas för programmering av egen logik för hur ingångarna skall styra signalerna.

Den förprogrammerade logiktabellen är förvald vid leverans. Om man vill ändra på det och programmera sin egen logik, så ansluter man dekodern till digitalsystemets programmeringsspår för att sedan göra uppdateringar av dekoderns CV-värden. Den förprogrammerade logiktabellen är inte ändringsbar, bara läsbar.
Val av logiktabell görs med CV 111:

 • CV 111 = 0; Den programmerbara logiktabellen är vald.
 • CV 111 = 1; Den förprogrammerade logiktabell (nr 1) är vald.

Detaljer om CV-nummer och värden kommer i de följande kapitlen.

Programmering av ingångar

På vilket sätt de olika ingångarna ska påverka signalernas signalbilder är helt och fullt programmerbart via en uppsättning CV-värden.
Som användare kan man välja vilken av ingångarna som skall detektera vilket tillstånd, blocksträcka, växelläge, manuell omkopplare etc.
Programmeringen görs genom att beskriva logiska villkor för en kombination av en eller flera ingångars tillstånd.
Ex.vis ”Ingång-1 aktiv OCH Ingång-2 inaktiv: Aktivera signalbild 2.
En ingång kan detektera två tillstånd, aktiv (1) eller inaktiv (0) (t.ex. blocksträcka belagd resp. ledig).
Oanslutna ingångar är inaktiva (0).

Logiktabellen

Dekordern innehåller en programmerbar logiktabell. (De förprogrammerade logiktabellerna är konfigurerade på precis samma sätt.) De logiska villkoren är samlade i den logiktabellen, där upp till 10 logiska villkor kan beskrivas. Varje logiskt villkor upptar en ”rad” i logiktabellen. Varje gång någon ingångs tillstånd förändras, så utför Dekodern en analys av de logiska villkoren i logiktabellen för att avgöra om något av villkoren blivit uppfyllt, och i så fall aktivera den tillhörande signalbilden.

Som exempel för denna beskrivning utgår vi från den signaluppsättning som finns för dekorernas Signalfall 0 (kan väljas med Cv110 satt till 0, se ”Byt signaltyp/trafikfall”).

Vi utgår från en uppsättning med två 4-skens signaler (Hsi4) efter varandra på en linje.

Varje 4-skens signal (S1 och S2) beror av tillståndet av de två framförvarande blocksträckorna för resp. signal. Blockdetektorerna (BD) ansluter vi till 10-4600 ingång 1,2 och 3.

Vi vill hantera signalerna när ett tåg passerar de tre blocksträckorna i exemplet. Från början är alla blocksträckor lediga. När tåget passerar ska signalerna skifta signalbilder enligt figurerna nedan.

Alla blocksträckor är lediga. In1:0, In2:0, In3:0

Första blocksträckan är upptagen. In1:1, In2:0, In3:0

Andra blocksträckan är upptagen. In1:0, In2:1, In3:0

Tredje blocksträckan är upptagen. In1:0, In2:0, In3:1

Steg ett blir att planera de logiska villkoren för resp signal, en signal i taget. Signal 1 styrs av ingång 1 och 2. Signal 2 styrs av ingång 2 och 3. Blockdetektorerna (BD) anger ledigt (inaktivt=0) resp. upptaget (aktivt=1).

”Logisk villkor” visar vilka ingångar som är tänkta att ingå i det logiska villkoret, och ingångarnas värden; ’0’ eller ’1’. (’X’ anger ingångar som inte ingår i villkoret och inte ska påverka – ”don’t care”).

Tabellraderna ordnas i grupper, logikgrupper, och varje logikgrupp styr signalbilderna för en specifik signal. Logikgruppen innehåller en eller flera logiska villkor (tabellrader), plus en avslutande tabellrad som anger vilken signalbild som ska aktiveras om inget annat villkor i logikgruppen är uppfyllt (Annars-villkor). Rad 1-3 utgör första gruppen (blå färg) för signal 1 (signalbild 1,2 eller 3). Rad 4-6 utgör andra gruppen (grön färg) för signal 2 (signalbild 5,6 eller 7).
Resterande rader (violett färg) är oanvända (tomma).

I steg två ska logikvillkoren införas i logiktabellens CV-värden (se den mittersta blå delen i figuren nedan). Varje tabellrad (logiskt villkor) upptar tre CV-värden.
Använd, Värde, och Signalbild.

 • Använd
  Anger vilka ingångar som ingår i villkoret, dvs inte har ’X’.
 • Värde
  Anger vilket värde resp. ingång skall ha, ’0’ eller ’1’.
 • Signalbild
  Anger vilken signalbild som skall aktiveras.
  (Signalbild = 0; anger en tom rad, och kommer att hoppas över.)

Ett ’Annars’-villkor anges med en rad där Använd=0, och Signalbild är > 0.

Ex: In1 + In4 = 1 + 8 = 9
Ex: In6 + In8 = 32 + 128 = 160

Sen ska denna uppsättning av ettor och nollar för ingångarna summers, m.h.a ingångarnas ”vikt” , och införas i tabellens CV-nummer för ’Använd’ och ’Värde’ (jämför binära talsystemet).

Resultatet blir då:

Siffrorna inom parentes visar summeringen av ingångarnas ”vikter”

Här finner du en mall till en logiktabell, lämplig att användas för din egna programmerade logiktabell. Klicka på länken nedan och skriv ut tabellmallen på papper. Fyll i tabellen för ditt trafikfall, och programmera sedan dekoderns CV-värden med de uträknade tabellvärdena.
Logiktabell

Logiktabellernas CV-nummer

CV 111 Logiktabell CV-nummer
0 Programmerbar Logiktabell 115 – 144
1 Förprogrammerad Logiktabell 146 – 175

Avancerad Programmering

Dekodern 10-4600 innehåller några extra finesser som kan användas för mer avancerade tillämpningar.

 • Inverterade ingångar
 • Flank-triggade ingångar

Inverterade ingångar (CV112)
Om man vill beskriva ett logiskt villkor där en av ingångarna behöver vara inverterad, så kan det anges i CV112. Ett sånt önskemål kan uppkomma t.ex. om en sensors utgång har ’omvänd’ logik mot vad som passar i det tänkta logiska villkoret.

CV112 Anger ingångar med inverterad logik (aktiv=0; inaktiv=1)
Värdet i CV112 anges som summan av ingångarnas ”vikt”;
Ex: Invertera In1 och In8 = 129.
0 = ingen ingång är inverterad.

Flank-triggade Ingångar (CV113)
Den normala användningen av ingångarna är att detektera tillstånd. En blocksträcka anses upptagen så länge som motsvarande ingång är aktiv (1). På samma sätt anses en växel vara i ett visst läge så länge som motsvarande ingång indikerar det läget. Dekodern använder internt ett eget tillstånd för varje ingång (N1 – N8). I normalfallet (N) följer det interna tillståndet varje förändring av resp. ingång.

Om man istället använder sig av sensorer som ger kortare pulser, t.ex. vid en tågpassage i början och slutet av en blocksträcka, då fungerar den normala ’tillstånds’-detekteringen dåligt. Samma gäller för växelomläggingar som detekteras med kortare pulser vid själva omläggingstillfället.

För att hantera det bättre kan man konfigurera vissa ingångar som flank-triggade, dvs det interna tillståndet ändras när ingången går från 0 till 1 (positiv flank) men återgår inte när ingången återgår till 0. Det interna tillståndet förblir 1 (aktiv) – tills den återställs med en annan mekanism. På så sätt kan man detektera att en puls inträffat på en ingång, vid en tågpassage eller en växelomläggning.
För att en flank-triggad ingång även ska kunna bli återställd igen så är de ordnade i par.

In 1 <–> In 2 In 3 <–> In 4 In 5 <–> Ing 6 In 7 <–> In 8

En flank-triggad ingång kommer att återställas av den andra ingången i sitt par.
Exvis. In1 konfigureras som flank-triggad. En positiv puls på ingång 1 kommer då att aktivera N1, som sen förblir aktiv (1). När In2 ändras från inaktiv till aktiv så återställs N1 till inaktiv. Om In2 är flank-triggad eller inte spelar ingen roll.

I sekvensen B1 aktiveras N1 när In1 ändras från 0 -> 1 och förblir aktiv (1) tills In2 ändras från 0 -> 1.
I sekvens B2 visas hur N1 reagerar på In1:s förändring då In2 är aktiv (1). N1 återställs då när In1 återgår till 0.
(I diagrammet ovan är In2 inte flanktriggad )

CV113 Anger ingångar med flank-triggad detektering.
(En positiv flank (0->1) aktiverar det interna tillståndet för ingången.
En negativ flank (1->0) ändrar inte det interna tillståndet.
Det interna tillståndet återställs från den andra ingången i paret:
[In1-In2][In3-In4][In5-In6][In7-In8]).
Värdet i CV113 anges som summan av ingångarnas ”vikt”;
Ex: Flank-triggning för In3 och In7 = 68).
0 = ingen ingång är flank-triggad.